سبک معلمی شهید مرتضی مطهری

سبک و روش تدریس  معلم شهید مرتضی مطهری

 

1-ـ تشریح مطالب      2-ـ تسلط بر موضوع درس        3-جذب با مطالب      4- پیش مطالعه 5-ـ نو بودن مطالب 6- فلسفه و فایده درس7- تاریخچه آن علم              8- توضیح مقدمات و نظم در مطالب 

          9- توجه به شاگرد               10-شکوفاسازی استعداد شاگرد               11- رابطه صمیمی با شاگرد              12-ـ با وضو بودن                 13-ـ خوش رو بودن   14-سادگی                  15-بخل نورزیدن                   16- طرز فکر صحیح 

             17- شناخت حد و مرز درس        18-         ـ مدیریت علمی19- استقبال از سؤال       20- اصلاح اشتباه                     21-دقت و ژرف نگری 22-بیان ساده23- مصلحت فدای حقیقت                24-          ـ آزادگی علمی                   25-ـ انصاف داشتن

 

یادش گرامی

/ 0 نظر / 34 بازدید