مومن آینه مومن است

 آینه زمانی عیب را می گوید که خود غباری نداشته باشد

آینه عیب را بی سر و صدا می گوید 

آینه عیب را چند برابر نمی کند 

 آینه تنها عیب ها را نشان نمی دهد ، زیبائیها را هم باز گو می کند 

آینه تجسس نمی کند  عیب ظاهر را می گوید

آینه عیب را چون عقده به دل نمی گیرد 

پس آینه را هنگام عیب گویی نباید شکست 

/ 0 نظر / 14 بازدید